Jens Møller Jensen - Tilbagemelding fra Venstres landsmøde

24. november 2022

En tilbagemelding fra min deltagelse i Venstres landsmøde i weekenden.  
 
Forud for landsmødet var jeg lidt nervøs men også spændt på hvorledes det ville spænde af. Folketingsvalget halverede næsten Venstres folketingsgruppe. Der var tale om et klart nederlag for Venstre, selvom det gik godt og over forventning på Bornholm. Storvenstre bestående af Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Venstre havde ganske vist et forøget mandat sammenlignet med det Venstre vi kender fra valget i 2019. Men mangfoldigheden – som har været Venstres styrke – har lidt stor skade. Lars Løkke havde de største stemmetal i Nordsjælland, hvor Venstre i øvrigt mistede alle borgmesterposter ved kommunevalget – bortset fra en enkelt. Og Inger Støjberg havde sin højeste stemmeandel i Vest- og Nordjylland. Alle landsdele som fra gammel tid har været Venstreland. De tider eksisterer ikke længere.  
 
Og for at føje spot til skade, så var Alex Vanopslaghs personlige stemmetal i Østjyllands Storkreds (38.284) næsten dobbelt så høje som Jacob Ellemanns og på højde med Lars Løkkes stemmetal.  
 
Så valget stod – og står – mellem regeringsdeltagelse og indflydelse på den grønne omstilling (dansk landbrug med følgeindustrier og eksport). Indflydelse på et sundheds- og hospitalsvæsen, som er i knæ med lange ventelister og frustrerede medarbejdere. Og endelig nødvendige lempelser for højt kvalificerede medarbejdere fra udlandet, så de let og hurtig får adgang til det danske arbejdsmarked sammen med dem der vil og kan Danmark.  
 
Alternativet er opposition til en rød regering, hvor der skal konkurreres med Alex Vanopslagh og de rene liberale faneførere, som går efter stemmemaksimering i blå blok – og ikke prioriterer indflydelse på de reformer som Danmark har så stærkt brug for.  
 
Ikke let. Uanset valg eller mangel på samme, så vil Venstre blive udsat for kritik og pres fra virksomheder, borgere og vælgere. Eller som Bertel Haarder formulerede det under aftenens fest med et citat fra Søren Kierkegaard: Gifter man sig, fortryder man det. Gifter man sig ikke, fortryder man det. Kan man ikke beslutte sig, fortryder man det. 
 
Men mine bekymringer blev gjort til skamme. Mit indtryk af landsmødet var overordentligt positivt. Jeg syntes Jacobs analyse var klar og nøgtern. Den konklusion har jeg naturligvis ikke vanskeligt ved at nå frem til, al den stund, at hovedbudskabet i Jacobs beretning/tale flugtede med min minianalyse jeg for nogen tid siden blev refereret for i P4-Bornholms morgen- og formiddagsprogram.  
 
For første gang oplevede jeg Jacob Ellemann, som én der ikke nølede. Han var afklaret og uden svinkeærinder over noget floromvundet. På sidstedagen var han klart mere selvsikker, og talte til slut uden manuskript, dedikeret og inspirerende. 
 
Pressen har gengivet mange af Jacob Ellemanns analyser og konklusioner, derfor er der ingen grund til at jeg gentager dem her. 
 
God tale og godt landsmøde. 
 
På 2-dagen var der afstemning om vedtægtsændringer. Det er en omfattende proces der ligger forud, og ikke mange medlemmer interesserer sig for det indholdsmæssige. Sidste gang vedtægterne blev ændret var på landsmødet i 2012. 
 
Imidlertid blev der gennemført nogle ændringer i vedtægterne, som var væsentlig og derfor mere end blot redaktionelle forenklinger og præciseringer: De væsentlige gengiver jeg nedenfor: 
1.      Der har været en karensperiode for stemmeret på 7 dage for nytegnede medlemmer efter betalt kontingentbetaling. Den er nu ændret til 30 dage. De 30 dages karensperiode erstatter alle afstemninger, hvor der tidligere var en 7-dagess karensdag. Eksempelvis ved afvikling af generalforsamlinger og opstillingsmøder. 
 
2.      Som konsekvens af den forlængede karensperiode, er fristen for annoncering af forsamlinger, hvor karensperioden gælder, øget fra 14 dage til 6 uger. Det er begrundet med, at potentielle nye medlemmer af Venstre skal have en mulighed for at tegne medlemskab inden karensperioden på 30 dage træder i kraft. Denne bestemmelse fordrer, at bestyrelsen i god tid får fastlagt og annonceret datoer for generalforsamlinger og opstillingsmøder.   
 
3.      Kredsbestyrelserne ”rives ud af kløerne” på kommuneforeningerne – og delvis også ud af ”kløerne” på vælgerforeningerne, hvor grundlaget for en kommuneforening ikke er til stede. Med de nye regler skal kredsbestyrelserne føre bogholderi og aflægge regnskab. Kredsbestyrelsens medlemmer udpeges af og blandt vælgerforeningernes bestyrelser. Mindst 5 i alt.  Bestyrelsen skal suppleres med VU-repræsentanter. Bestyrelsen kan endvidere supplere sig med andre medlemmer (en tilsvarende regel gælder for storkredsenes europaudvalg). Kredsbestyrelsen vælger en formand og en kasserer i eller uden for sin midte og kan vælge en næstformand og sekretær i og udenfor sin midte. Der er således ingen beslutninger på en generalforsamling, som ligger til grund for nedsættelse af en kredsbestyrelse.   
 
4.      Storkredsenes europaudvalg placeres under regionsbestyrelsens ansvarsområde. Arbejdsopgave og formand for europaudvalget fastsættes af regionsbestyrelsen efter indstilling fra europaudvalget.     
 
5.      Der gennemføres en del forenklinger omkring indberetninger til landsorganisationen grundet den centraliserede opkrævning af kontingentindbetalingerne,  
 
6.      Vælgerforeningerne får mulighed for at udpege én delegeret for hvert påbegyndt 50 medlemmer, hvor det tidligere var for hver påbegyndt 150 medlemmer. 
 
7.      Kravet til størrelsen af kommuneforeningernes bestyrelse er blevet reduceret til mindst 2 medlemmer plus formanden. Hertil kommer repræsentanter fra andre foreninger i regi af Venstre. Hidtil har kravet været 4 medlemmer plus formanden.  Ændringen er gennemført af hensyn til faldende antal medlemmer og faldende interesse for medlemskab af foreningens bestyrelse.  
 
8.      Vælgerforeningerne har tidligere haft adgang til løsning af dens administrative opgaver, der knytter sig til medlemskontingent og registrering. De nugældende udvider denne hjælpefunktion til også at omfatte bogføring og regnskab.  
 
Grundet den vælgermæssige tilbagegang ved folketingsvalget, får Venstre en meget anstrengt økonomi i den kommende valgperiode. 75 mio.kr. mindre på årsbasis. Det bliver en hård tid med indskrænkninger og fyrringer af medarbejdere.  Arbejdsgange skal effektiviseres, og den service vi er vandt til i vælgerforeningerne, kommuneforeninger, folketingsmedlemmer vil formentlig blive stærkt reduceret.      
 
Med ønske om en god julemåned og med venlig hilsen  
Jens Møller Jensen, 
formand for Venstre Vestbornholm