Pressemeddelelse

18. marts 2017

Venstre Bornholms bestyrelse har på det første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig. På mødet blev situationen omkring Venstres spidskandidat, Søren Schow drøftet. Spidskandidaten Søren Schow er samtidig gruppeformand for Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen har på grundlag af denne drøftelse besluttet, at meddele Søren Schow, at bestyrelsen har mi­stet tilliden til ham i hans egenskab af spidskandidat og gruppeformand. Derfor vil bestyrelsen i henhold til Venstres vedtægter indkalde til generalforsamling med det formål, at afholde opstillingsmøde, hvor der udpeges en ny spidskandidat. 

Samarbejdet mellem gruppeformanden og kommuneforeningens bestyrelse har i nogen tid været utilfreds­stillende. Første gang, hvor det blev tydeligt, var i forbindelse med konstitueringen af ny formand for de to sammenlagte energiforsyningsselskabers bestyrelse, Bornholms Energi & Forsyning. Det førte til - som alle ved - at Venstres politiske leder gennem mange år desværre forlod partiet.  

På det grundlag blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem bestyrelse og KB-gruppens formand, så man fremadrettet kunne undgå en lignende situation. Det er bestyrelsens opfattelse, at Søren Schow har undladt at efterleve denne samarbejdsaftale. Både når det drejer sig om aftalens ånd og bogstav.

Søren Schow er også udpeget som partiets spidskandidat til det forestående kommunevalg i efteråret. Det er bestyrelsens opfattelse, at spidskandidaten har forsømt sine pligter og opgaver som spidskandidat.

De aftaler, der er indgået mellem bestyrelse og KB-gruppe om udarbejdelse af valgprogram og efterføl­gende valgkampagne, har spidskandidaten forholdt sig passiv over for. Og en samarbejdsaftale - ikke blot om valgprogrammets tilblivelse, men også for det fremtidige samarbejde mellem bestyrelse og KB-grup­pefor­mand - har Søren Schow ikke villet acceptere. En aftale, der også operationaliserer det samarbejde, som blev aftalt i forbindelse med den konstituering, der medførte, at Knud Andersen forlod partiet Venstre.

Det er i den forbindelse sigende, at Søren Schow ikke deltog på partiets generalforsamling, og her kunne gøre rede for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Selvom det var et ønske at give plads for en sådan redegørelse. I stedet måtte andre træde til under punktet eventuelt.   

På det seneste møde i kandidatudvalget den 13. marts – et udvalg, som forestår udarbejdelse af partiets valgkamp – var Søren Schow heller ikke til stede. Under mødet blev det gjort klart for bestyrelsen, at situa­tionen er uholdbar, og at bestyrelsen snarest skal finde en løsning på denne for alle parter uacceptable situation.

Bestyrelsen har ikke kunnet sidde denne meddelelse overhørig. Bestyrelsen har derfor på sit møde drøftet situationen, og her har det spillet en rolle, hvorledes Søren Schow gennem længere tid har løftet sit ansvar som gruppeformand og spidskandidat. Bestyrelsen har derfor tvunget af omstændighederne fundet det nødvendigt, at indkalde til generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, at afholde opstillings­møde for udpegning af en ny spidskandidat.   

På vegne af Bornholms Venstres bestyrelse
Vibeke Møller Jensen,
formand for bestyrelsen