Søren Schow: Budget 2016

18. januar 2017

Venstre har nu udarbejdet vores forslag til 2016 budget hvilket kort er beskrevet herunder.

”Vi vil gerne understøtte den udviklingen der er i det Bornholmske samfund lige nu, derfor kommer Venstre med en række tiltag, der vil styrke områderne, Turisme, Erhverv samt Tilflytning.” forklarer gruppeformand Søren Schow.

Samtidig vil Venstre styrke indsatsen i Familiecentret ved at tilføre ekstra midler til sagsbehandlerdelen. Søren Schow udtaler: ”Vores sagsbehandlere sidder med for mange sager i øjeblikket. Ved at tilføre flere ressourcer ønsker Venstre, at indsatsen til gavn for brugerne sker hurtigere. Desuden ønsker vi at indsatsen gives rettidigt, derved undgår man at skubbe opgaverne videre i det kommunale system. Dette er også tænkt skulle lette trykket på Psykiatri og Handicap.”

Netop Psykiatri og Handicap har været underbudgetteret, dette ønsker Venstre at rette op på ved at tilføre dette område flere ressourcer i 2016.

 

 Styrkelse af turistområdet:

Venstre ønsker at styrke turismen på Bornholm. Turismen skaber mange jobs for bornholmerne og gode indtægter for kommunen. Vi ønsker derfor at flytte penge fra asfaltkontoen til vedligeholdelse af vores cykelstier. Desuden ønsker vi at gøre det billigere at bruge de bornholmske havne, både for turister og bornholmerne. Vi vil prioritere etablering af internet løsning på de kommunale havne. Venstre vil også prioritere vedligeholdet på havnene, det har vi i vores forslag øremærket penge til. Dertil kommer vores forslag om ”Miljøpedeller” der også er direkte relateret til turistområdet, da vedligeholdet af vores lokalmiljø og naturen har stor betydning for den samlede turist sektor. Sidst har vi et ønske om at kunne tiltrække flere vielser til Bornholm, derfor en denne opgave også prioriteret i Venstres forslag.

Samlet ønsker Venstre at investere omkring 5. mio. kr. i turist relaterede formål. Dette forventer vi vil have en mærkbar effekt på turist området.

 

Styrkelse af erhvervsområdet:

Bornholm skal sikre en god og fornuftig erhvervsservice. For at sikre dette ønsker Venstre at tilføre ekstra ressourcer til byggesagsbehandler delen i Teknik og Miljø. Kun ved at have en velfungerende byggesagsbehandling kan vi sikre øens virksomheder en fair chance for at følge med behovet for nye opgaver. Dette har også stor betydning for fastholdelse og øgningen af arbejdspladser for de bornholmske håndværkere.

Vi har ligeledes valgt at reducere udeserveringstaksterne for at tilgodese øens serveringssteder.

 

Styrkelse af tilflytterområdet:

For at styrke indsatsen på tilflytterområdet ønsker Venstre at skabe èn tilflytter indgang. Denne skal ligge i tilknytning til Erhvervsindgangen, da disse har en naturlig sammenhæng. Vi oplever nu, at de bornholmske virksomheder mangler kvalificerede medarbejdere til de ledige stillinger. Samtidig har vi en udfordring med at tilbyde ægtefællen et job. Skal vi tiltrække tilflytter familier så er kravet ofte et job til begge. Denne udfordring mener vi i Venstre bedst løses ved, at have erhvervs service og tilflytter service under samme tag.

Generelle tiltag:

Det har længe været et ønske fra Bornholms Regionskommune og borgerne lokalt, at der blev etableret en regulering af trafikken i ”Netto krydset” i Nexø. Der har været snak, men ikke meget handling, derfor vil vi prioritere midler til en trafikregulering af krydset. Venstre har sat penge af til lysregulering af krydset.

Vi har ligeledes prioriteret Rønne Havn A/S og tilstødende områder ved at afsætte et beløb til Havnepakke 3. Det er forventningen, at Rønne Havn A/S tager byen med i planlægningen, da der er et ønske om at forbinde havn og by bedre.

Grønne Rønne er specifikt prioriteret med et mindre beløb. Det er op til gruppen at udvælge projekter de selv har beskrevet, samtidig ser vi også gerne at der søges privat medfinansiering.

I budgettet har vi afsat 1,3 mio. kr. til medfinansiering af den statslige nedrivnings pulje. (Vi forventer at denne videreføres af den nuværende regering)

Vi har desuden prioriteret 6 mio. kr. til nedrivning og områdeudvikling. Dette for at sikre midler til kommende projekter.