Teknik og Miljø styrket i budgetforlig

5. september 2017

Kommunalbestyrelsen har indgået budgetforlig for Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Teknik og Miljøudvalgets område har fået endnu et godt løft. Det glæder Formanden for Teknik og Miljøudvalget Carsten Scheibye fra Venstre.

– Samlet set er Budget 2018 efter min opfattelse tilfredsstillende for Teknik og Miljøudvalgets område, siger formanden for kommunens Teknik og Miljøudvalg Carsten Scheibye (V) og supplerer: Jeg er glad for, at Kommunalbestyrelsens medlemmer også lytter til områdets synspunkter denne gang. Det er vigtigt for vores rammer for borgere og erhvervsliv her på Bornholm.

Havne, cykelstier og LED belysning

Carsten Scheibye peger blandt andet på forskellige anlæg.

– Vi er enige om at tilføre de kommunale havne ekstra anlægsmidler. Vi har de senere år gjort en ekstra indsats på de kommunale havne, siger Carsten Scheibye og fortæller videre: Derudover igangsætter vi et stort LED belysnings projekt, hvor vi erstatter den eksisterende gadebelysning med LED-belysning over de kommende 3 år. Det er både en god investering, og så er det godt for miljøet.

Der er derudover blandt andet tilført ekstra anlægsmidler, så cykelstierne kan få bedre belægninger i forbindelse med det løbende belægningsarbejde.

Styrket byggesagsbehandling og lavere takster

Det har været et stort ønske fra Venstre, at der kunne tilføres øgede driftsmidler til byggesagsbehandlingen.

– Her har Kommunalbestyrelsen også lyttet til Venstre, og jeg er glad for, at der nu tilføres en ekstra byggesagsbehandler, så vi kan gøre en ekstra indsats på erhvervsbyggesagerne, siger Carsten Scheibye og tilføjer: De er vigtigt for erhvervslivets rammevilkår, og gode rammevilkår styrker virksomhederne og dermed beskæftigelsen.

Carsten Scheibye glæder sig samtidig over, at man har rullet halvdelen af sidst års takststigning på byggesagsbehandlingen tilbage.

– Det er efter vores opfattelse vigtigt, at vi holder skatter, afgifter og øvrige takster i ro og om muligt sætter dem ned. Derfor glæder jeg mig selvfølgelig over, at man også her lyttede til Venstre og gennemførte takstnedsættelsen, siger Carsten Scheibye.

Byudvikling og kommunale bygninger

– Jeg og Venstre er derudover meget glade for, at vi kan imødekomme ønskerne fra Aakirkeby om byudvikling, og så har vi aftalt, at der skal igangsættes en proces i samarbejde med interesseorganisationerne i Nexø med henblik på at lave en helhedsplan for Nexø. Den kan så efterfølgende danne grundlag for byudviklingen. Derudover fortsætter vi arbejdet i Allinge, og vi støtter det spændende samarbejde mellem Nyker, Klemensker, Rø og Aarsballe, siger Carsten Scheibye.

Vedrørende udvikling i lokalområderne er der desuden afsat eksempelvis 1,7 mio. kr. til Hans Rømer Skolens udearealer, som det tekniske område også ordner.

– Vi ville gerne have afsat mere, men der var kun enighed om det beløb, og nu kan vi komme i gang, siger Carsten Scheibye

Meget andet

Der er flere andre områder, der har betydning for Teknik og Miljøudvalgets arbejde og tilføres midler.

– Derudover glæder det mig, at vi viderefører tiltaget med Miljøpedeller på samme niveau de kommende år, siger Carsten Scheibye og tilføjer: Miljøpedellerne løser mange vigtigt opgaver på de kommunale områder, som vi ikke ellers kan løse, og det bringer folk tættere på arbejdsmarkedet.

Carsten Scheibye bemærker, at ovenstående kun er eksempler, og han påpeger, at der ikke er nogle af de ”klassiske” områder såsom snekontoen eller asfaltkontoen, der er beskåret i budgetforliget.

Carsten Scheibye