Valgprogram KV21

20. oktober 2021

Politisk ledelse og borgerinddragelse:

Venstres ambition er, at det nuværende politiske arbejde bliver mere effektivt og at man lokalpolitisk forstår at forvalte et fornuftigt forhold mellem det politiske og administrative niveau.

Venstre vil sikre at de politiske dagsordener bliver politikformulerende og politikkontrollerende og ikke detaljerede sagsbehandlinger, der rettelig bør ligge hos medarbejderne. Det nuværende politiske arbejde er ikke tilstrækkeligt åbent og Venstre vil derfor at borgere, virksomheder og interesseorganisationer skal have foretræde for de politiske udvalg.

 Venstre ønsker mere af det politisk formulerende omkring orientering og drøftelser i Kommunalbestyrelsen, at det samles på temadage hvor hele Kommunalbestyrelsen inddrages. Dette afløser nogle af udvalgsmøderne.
Borgerne og interesseorganisationerne inddrages ikke i tilstrækkeligt omfang i udarbejdelsen af politikker og principper for udvikling af hele Bornholm. Det vil Venstre ændre på. Vi ønsker flere ad hoc udvalg, de såkaldte §17 stk. 4 udvalg, der kan beskæftige sig indgående og hurtigt med et særligt emne og problemstilling. I disse udvalg inviteres borgere, virksomheder og interesseorganisationer. Kommunalbestyrelsen formulerer kommissorium for disse udvalg.

 Venstres mål er at der afsættes flere midler til lokalområderne, hvor borgerne og lokalsamfundene inddrages i udarbejdelsen af lokale indsatser og retningslinjer for udvikling af lokalområderne. Der skal være større lokal indflydelse.

Erhvervsliv:

Venstres ønske er, at sikre attraktive brugbare erhvervsgrunde til de behov der vil opstå. Den bedste placering til dette er ved Fynegård og Sandemandsvej. Desuden ønsker vi, at jobcentret opretter en taskforce der målrettet kan støtte og skaffe kvalificeret arbejdskraft til de virksomheder, der vil etablere sig på Bornholm.

Erhvervslivet på Bornholm har krav på, at der til enhver tid er tilstrækkelig fragtkapacitet der dækker behovet alt andet vil hæmme den udvikling Bornholm har brug for. Desværre har Bornholm ifølge DI målingerne igennem de seneste år ligget med en katastrofalt ringe placering på erhvervsklima målingen. Det ønsker Venstre skal ændres.

Bornholm skal i TOP 10 for erhvervsvenlige kommuner i Danmark. En af årsagerne til den ringe placering - målt efter erhvervsvenlighed er de urimelige lange sagsbehandlingstider for byggesager, miljøgodkendelser og godkendelse fra brandmyndighed. Venstre vil sikre behandlingsgaranti på effektiv løsningsorienteret sagsbehandling og miljøgodkendelser.


Venstre ønsker at bruge de første 100 dage på at gentænke hele sagsbehandlingsområdet. Dette kan eventuelt ske ved nedsættelse af et
§17, stk. 4 udvalg, der skal se på en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor der tænkes juridisk service, digitalisering og samkøring af data. Vi ønsker ligeledes at understøtte tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft - bygge jobbro mellem virksomheder og medarbejdere.

For Venstre er erhvervslivet en meget vigtig medspiller, derfor foreslår
Venstre at den kommende borgmester holder direkte møder med erhvervslivet, Dansk Industri, Håndværkerforeningen og lønmodtagernes repræsentanter.

Liberale erhverv:

Venstre vil understøtte øens erhvervsliv ved at lytte og samarbejde med handelsstandsforeninger og sikre, at bymidter kan udvikle sig som attraktive handelscentre. Samtidig vil vi imødekomme virksomheder med ønske om at etablere box butikker i tilknytning til nuværende detail områder.

Landbrug:

På Bornholm har vi både konventionelt og økologisk landbrug. Efterspørgslen efter økologiske fødevarer er steget de senere år, og det økologiske areal er mere end fordoblet på Bornholm siden 2010. Nu udgør økologien cirka 6,5 % af det dyrkede areal på Bornholm.

Venstre ønsker at landbruget arbejder målrettet for at nedbringe udledningen af klimagasser, så vi kan nå i mål i forhold til ambitionen, som er 70 % reduktion i udledningen af drivhusgasser inden 2030 og et klimaneutralt fødevareerhverv inden 2050.

Her på Bornholm har Bornholms Landbrug & Fødevarer taget initiativ til klimaworkshops for landmænd, for at stille skarpt på hvilke muligheder man har som landmand, for at mindske sin klimapåvirkning her og nu. Venstre ser også positivt på de initiativer der er i gang, hvor bornholmske landmænd udtager lavtliggende agerjord til at udlægge vibe lavninger og barjords striber til agerhøns - og ligeledes følger vi de iværksatte tiltag af testproduktion af nye protein plante afgrøder.

Skovdrift:

Venstre mener ikke, at det er hensigtsmæssig at friholde skoven for drift. Det passer ganske enkelt ikke, at skovdrift og biodiversitet ikke kan forenes. Tværtimod viser mange studier, at det forholder sig modsat. Der hvor der er skovdrift, er der også den bedste biodiversitet med forskellige biotoper i forskellige stadier.

Vi ønsker at fastholde evnen til skovdrift på Bornholm, og dermed minimere import af træ. Det er klimavenligt og smart når man samtidig undgår, at der forsvinder lokaløkonomi og arbejdspladser.

Venstre vil arbejde for at der skabes mere natur, men lad os gøre det
der hvor der er behov og lad os bruge midlerne bedre på incitamentspakker til de lodsejere, som skal med ombord. Det er ganske vist to adskilte kasser, men lad os prøve at nytænke – skattekroner er nu engang skattekroner og de kommer fra dig og mig.

Mangel på arbejdskraft:

Venstre ønsker at tiltrække arbejdskraft til Bornholm både fra ind- og udland. Dette skal bl.a. ske ved at igangsætte kommunale byggeprojekter såsom rådhuset i Knudsker, renoveringsopgaver på Landemærket og Ullasvej etc. samt i samarbejde og dialog med virksomhederne at sikre et stort antal lærlinge på Bornholm.

Vi vil gerne opfordre til samarbejde med lande i eksempelvis Sydeuropa og Baltikum, hvor ungdomsarbejdsløsheden er stor og tilbyde dem job og sprogundervisning.

Venstre har sikret tilflytter-service i 4 år yderligere og vil i den periode udbygge denne service med det sigte at forvente 300 nye beboere om året.
Venstre er inspireret af “Job på Bornholm” på Facebook, der viser den enkle vej mellem job og medarbejdere.

I Bornholms Regionskommune er der en generel mangel på medarbejdere. Der er i øjeblikket 60 ledige stillinger på ældreområdet. Det er en tikkende bombe under ikke blot ældreplejen men på hele velfærdsområdet.
Dette er også tilfældet i det private erhvervsliv, hvor f. eks turismen har manglet hænder her i sommer og håndværksvirksomheder mangler både lærlinge og medarbejdere.

Vi ønsker at de kommunale institutioner skal have større ledelsesmæssige frihedsgrader. Der skal gives frihed og tiltro til, at ønsker og udfordringer bedst løses af engagerede bestyrelser/ ledere/ medarbejdere i de kommunale institutioner. Metodefrihed under ansvar.

Vi vil gerne sikre moderne og tidssvarende arbejdsforhold for alle medarbejdere i Bornholms Regionskommune. Vi lægger vægt på kvalificerede medarbejdere og at der er muligheder for faglig udvikling.
Der må ikke slækkes på sikkerheden, men vi mener, at større frihedsgrader til institutionen og medarbejderne giver større arbejdsglæde og dermed det bedste resultat.

Zero Waste Bornholm:

Verdens første industrialiserede samfund uden affald. Bornholm skal være affaldsfri i 2032, når vores forbrændingsanlæg på BOFA slukker. Venstre bakker op om at der arbejdes målrettet med at nå dette mål så hurtigt som muligt. Venstre vil fremme udvikling og innovation af biologisk nedbrydelig emballage, genbrug og genanvendelse da det fra 1. januar 2025 er producenternes eget ansvar, at emballage fra deres produkter bliver genanvendt. Det har EU tidligere vedtaget. Produkters levetid og at der er reel mulighed for at kunne reparere et produkt er også et fokuspunkt.
Venstre vil stille krav om reducering af
emballage på varer fragtet til Bornholm.

Uddannelse:

Venstre ønsker at understøtte, tiltrække og udvikle mangfoldigheden i videregående uddannelsesmuligheder og ungdomsuddannelser på Bornholm. Både tekniske og kreative uddannelser, gastronomi og fødevarer. Altså uddannelser der relaterer sig til Bornholm. Geologi, miljøteknologi, aquakultur og arkæologi kunne være eksempler på sådanne områder.

Vores ønske er ikke bare at tiltrække elever, men også at mindske fraflytningen af unge bornholmere, der er nødt til at flytte over for at tage en uddannelse. For disse skal vi have så bred en vifte af uddannelser som muligt. Vi skal kunne tilbyde dem et interessant unge- og uddannelsesliv på Bornholm. For at opnå en forankring til det omkringliggende samfund mener vi også, at samarbejde og dialog med erhvervslivet er afgørende.

Attraktivt skole-studie-bolig miljø i tilknytning til Campus:

Hele Europa som fødekæde rekrutteringsmæssigt til uddannelserne. Venstre vil således understøtte det videregående uddannelsesmiljø, der allerede er i Campus fællesskabet.

Venstre ser positivt på planerne for at der etableres et “Residential house” som følge af anbefalingerne fra Vækstteam Bornholm. Et sted for gæsteforskere, ingeniørstuderende og andre studerende med interesse for at anvende Bornholm som testø. Vi følger tæt om der kommer finansiering via erhvervsministeriet på den ansøgning der netop nu er ved at blive udarbejdet.

Med den ekspertise der kommer til øen i forbindelse med Bornholm som Energiø, kan der også opstå nogle retninger for videregående uddannelser, som vi skal være klar til at kick starte. Via EU programmer er der mulighed for udveksling med andre europæiske uddannelses- institutioner og dette vil vi bredt understøtte.

Skole:

Det er vigtigt at der er samspil mellem lokalområdet og folkeskolen.
De fysiske rammer skal udvikles og være tidssvarende og inspirerende. Det udendørs læringsmiljø skal afspejle Bornholms generelle ønske om bæredygtighed og biodiversitet.

Vi ser de 6 bornholmske almen folkeskoler som individuelle skoler hvor skolebestyrelser og medarbejdere skal have mulighed for at udvikle i den retning de sammen med eleverne finder interessant på den enkelte skole.
De skal give børnene en tryg og indholdsrig skoledag, hvor der er et fornuftigt samspil mellem social læring og faglig udvikling.

Målet er at børnene er
uddannelsesparate når de forlader den bornholmske folkeskole. Venstre vil højne uddannelsesparatheden så vi nærmer os landsgennemsnittet på 85 % efter 9. klasse - hvor eleverne også gerne er afklarede med hensyn til deres fremtidige uddannelsesforløb.

Vi ønsker erhvervsvejlederen tilbage på skolerne, for at styrke elevkommunikationen og få større fokus på deres videregående uddannelse og valgmuligheder.


Skolerne kan i dag søge om afkortede skoledage (det bakker vi 100 % op om). Skoledagene afkortes mod at der i en andel af timerne er 2 voksne tilstede i undervisningen. Flere elever vil få hjælp og ventetiden til hjælpen er mindre.

Venstre vil sikre at praktikforløb ligger i tråd med elevens interesse og ønsker samt at de får hjælpen til at finde en relevant praktikplads.

Det er vigtigt for virksomhederne på Bornholm, at vi får uddannet den faglærte arbejdskraft som der er brug for nu og i fremtiden og at vi får
uddannet de unge. Erhvervslivet på Bornholm er en kæmpe medspiller på uddannelsesområdet og det skal skolerne benytte sig af endnu mere end de gør i dag.

De små børn:

Dagplejen, børnehaver og vuggestuer.
I Venstre ønsker vi nærhed i tilbuddene til vores børnefamilier og for at børnene får den bedste start på livet. Vi arbejder for at institutionerne har gode faciliteter og at der indrettes moderne og indbydende lokaler. Der skal være plads og inspiration til et godt børneliv og
gode vilkår for personalet.

Vi ønsker også mulighed for at institutionerne kan bruge naturen aktivt og udviklende i deres opvækst på Bornholm. Natur, biodiversitet og bæredygtighed skal gerne være en selvfølgelig del af de små børns liv.
Forældrene må ikke stå alene med de udfordringer man som småbørns familie kan møde i børnenes første år. Projektet “De små børns Bornholm” en vigtig medspiller der er med fra start.

En tidlig indsats i barnets liv er vigtig og altafgørende for barnets videre forløb og trivsel. “De små børns Bornholm” projektet har Venstres fulde opbakning. Projektet omfatter både faglighed, trivsel og tryghed i hver deres kategorier af projektet.

Venstre ønsker, at der i normeringen i dagtilbuddet vægtes at pengene fra staten tildeles til arbejdende hænder og ikke til administrative stillinger i dagtilbuddet, der i dag tæller med i det samlede regnskab.

Venstre bakker op om Familieplejen på Bornholm. Vi tilstræber at undgå at sende børn udenøs i forbindelse med anbringelser, da vi erfarer at dette er vigtigt for børnenes fremadrettede trivsel. At blive på øen i kendte rammer gør samtidig at barnet er bedre modtagelig for indlæring. Vi har brug for flere plejefamilier og her vil vi gerne se på økonomi, der i dag er medvirkende til, at det er svært at rekruttere plejefamilier. Vi vil også arbejde videre med hvordan vi kan optimere arbejdet som plejefamilie.

Skatter og afgifter:

At øge skatter og afgifter for bornholmerne vil være en direkte vækststopper for det bornholmske samfund. Derfor indgik Venstre budget forlig med Socialdemokratiet for netop at undgå skattestigninger. Hvis SF skulle have deltaget, ville det med al sandsynlighed have medført øget kommuneskat. Derudover var der udsigt til, at Enhedslisten ville koste det bornholmske erhvervsliv 8 mio. kr. i ekstra erhvervsbeskatning.

For Venstre har det stor betydning at skatter
og afgifter holdes i ro, da udviklingen af Bornholm vil stagnere eller bremses ved skatte og afgifts stigninger. Venstre kunne ikke lade dette ske og derfor var det vigtigt med et budgetforlig uden deltagelse af den yderste venstrefløj.

Øget tilflytning:

Politikerne har vedtaget en målsætning om at vi er 42.000 bornholmere i 2028 og det er Venstres ambition at nå dette mål. Visionen er at vi igennem befolkningstilvækst kan skabe en økonomi og et øsamfund i balance.

Hvordan når vi dette mål?
Vi skal kunne tilbyde en bedre tilværelse her på øen.


Vi tror, at grunden til, at man vil flytte herover, er tanken om et bedre liv på Bornholm. Vores ambition er, at vi skal kunne tilbyde et bedre liv her. Et godt børneliv, et godt familieliv og et godt ældreliv. Med nærhed og kvalitet i skolen, med et varieret forenings- og kulturliv samt en velfungerende ældresektor.

Et af redskaberne for at få folk til at flytte er, at der skal være boliger at flytte ind i. Vi skal forberede nye boligområder i lighed med DGI grunden, hvor Venstre har sikret et fremtidigt boligområde. Og så skal vi udvikle tilflytterservicen i samarbejde med erhvervslivet. Vi skal sørge for byggegrunde der, hvor folk ønsker at bosætte sig.


Udsatte unge:

Venstre vil indsatsen for udsatte unge:
360° løsningsorienterede indsatser og tiltag, og der skal udpeges en ansvarlig kontaktperson, der kan koordinere den samlede indsats og sikre, at borgeren og dennes pårørende kommer så enkelt igennem forløbene med mange aktører involveret. Det er også forældrene der skal
støttes for at hjælpe familien ud af situationen.

Vi vil eksempelvis indføre et klippekort tilbud hvor disse familier kan vælge hvad de tænker er bedst for dem. Frit valg på alle hylder.

Venstre har sikret behandlingstilbud for unge med forbrug af rusmidler.
En indgang i Ungeporten - målgruppen er §101. Behandlingen etableres som et åbent tilbud hvor der ikke kræves henvisning. Det kan udvides med en psykolog og en sundhedsfaglig medarbejder samt tilkøb af lægetimer. Det skal være muligt at få hjælp 24/7 via telefon, SOME eller direkte kontakt. Det er forventningen at kapaciteten vil være 35 indskrevne borgere.

Venstre har sikret videreførelse af forebyggelses tilbuddet STIME, der henvender sig til børn med begyndende udfordringer i skolelivet og deres forældre. Venstre sikrede videreførelsen af DASK, der er et heltidsundervisnings tilbud for børn med udfordringer der har haft skolefravær igennem længere tid.

Venstre ønsker “én indgang” for børn og unge til alle specialtilbud og at alle kommunens behandlings tilbud er forbundet i en enhed, således at ingen bliver tabt mellem 2 tilbud. Vores mål er, at alle specialtilbud i 2024
er samlet i én enhed.

Alle har ret til at få hjælp, når man er i en svær situation. Venstre vil ikke finde sig i at man bliver tabt i “systemet”. Man skal møde sin sagsbehandler og fortælle sin historie én gang og derefter blive taget hånd om.

Kultur:

Venstre ser positivt på en udvidelse af Kunstmuseet i Rø og Sonja Ferlov’s pavillon på Kjærnæs grunden. Vi anerkender vigtigheden af det frivillige arbejde for at bevare Bornholms kulturarv, der foregår i de lokale museer og samlinger. Det har uvurderlig betydning at vi bevarer kulturhistorien på Bornholm.

Desuden påskønner vi det store arbejde i egnsteatret og det lokale engagement der er i at berige øen med musikarrangementer i Musikhuzet.

Der skal sættes fokus på alle de mennesker der hver dag gør en forskel - fordi de er frivillige. Ildsjælene skal påskønnes! Det lykkedes Venstre at få en aftale om 150.000 kr. i budget 2022 til opkvalificering af frivillige.
Vi kan se vigtigheden af de mange lokale kultur/musik arrangementer og faciliteter skal moderniseres og udnyttes
bedst muligt.

Natur:

Venstre ønsker en natur i balance, hvor der er plads til dyrene, mennesker, produktion og beskyttelse af naturen. Værne om naturen i dialog med lokale og andre brugere af skoven.

Vi ønsker lokal skovdrift med træ både fra lokal og statsskov som leverandør til vores 2 savværker. Det skaber omsætning, arbejdspladser og fastholder evnen til skovdrift på Bornholm, og dermed undgår import af træ. Det er klimavenligt og smart.

Vi ønsker ligeledes at skovene skal kunne bruges uden at der kommer til at gå dyr bag indhegning. Naturnationalpark er bestemt ved lov, så den kommer. Vi ønsker fri tilgængelighed for befolkningen og naturnationalpark uden høje hegn. Det skal være i løkker afgrænset med en tråd, hvor der udføres fokuseret naturpleje.

Kommunale arbejdspladser:

Venstre ønsker en moderne og strømlinet kommune der tilbyder moderne arbejdspladser i et godt og trygt miljø. Venstre er parat til at investere i arbejdsmiljø. Det har vi gjort ved at investere i børnehuse i Aakirkeby, Nexø og Rønne og i ældreplejens faciliteter i Østermarie og Tejn. Desuden samling af medarbejderne på Snorrebakken og renovering af Ullasvej og Landemærket. Det giver flere fordele. Venstre ønsker at opgaveløsningen skal blive bedre.

De fysiske arbejdsforhold skal også blive bedre. Det skal reducere vedligeholdelses udgifter og så skal det give arbejdspladser og omsætning i det bornholmske samfund, idet der skal hyres bornholmske håndværkere til opgaverne.

Ældre:

At være ældre på Bornholm skal føles trygt. Venstre ønsker, at der skal være et godt ældreliv på Bornholm. Der skal være gode fritidstilbud og mulighed for sociale sammenkomster. Der skal være boformer der afspejler de som ønsker ældre har i dag og mulighed for bofællesskaber.

I Venstre tænker vi at et godt ældreliv understøttes af gode lægefaciliteter som giver tryghed. Derfor vil vi støtte Sundhedshuse på Bornholm. Vi har fastholdt behandlingstilbud på demensområdet og klippekortsordningen.

Ældreplejen:

Det er Venstres ambition at skabe landets bedste ældrepleje.
Ældreplejen på Bornholm er under forandring og det er også nødvendigt. Venstre vil foreslå, at vi styrker visitationen og ældreplejen i borgernes eget hjem. Der skal tilføres ressourcer til almindelig pleje og tider afsat til kørsel mellem borgerne skal være realistiske.

Venstre vil sikre bedre sammenhæng mellem rehabilitering og hjemmeplejen. Og sikre en bedre sammenhæng mellem visitation og hjemmepleje samtidig med en hyppigere visitation.

Vi vil afskaffe minuttyranniet ved at øge den visiterede tid. Det ønsker vi skal ske omgående og som projekter i forskellige geografiske områder.

 Venstre vil arbejde for flere fritvalgsmuligheder i ældreplejen ved at justere rammerne for at private aktører kan byde ind på opgaverne.
For at modvirke medarbejdermangel skal der gøres en aktiv indsats for at sikre arbejdsmiljøet med fokus på trivsel og motivation.

Grøn mobilitet og energi:

Venstre støtter den kystnære havvindmøllepark med det sigte at den energi, der kommer derfra, kommer sammen med energien fra Energiøens havvindmøllepark. Det vil sikre udviklingen mod Bornholms status som forgangsø indenfor grøn mobilitet og bæredygtighed.

Venstre arbejder aktivt i Klima og bæredygtighedsudvalget med udarbejdelse af den energipolitik der skal sikre at Bornholm ikke udleder CO2 i 2040. Venstre støtter grøn mobilitet ved at arbejde for den netop vedtagne strategi for grøn mobilitet. Transporten på Bornholm skal være fossilfri i 2040. Vi ved godt, at det er et ambitiøst mål at nå og vi ved også, at det ikke er alle teknologier der er tilgængelige endnu for at nå målet. Vi arbejder på at belyse behovet for ladestruktur. Venstre har sikret indkøb af kommunale el-biler og omstilling af BAT til fossilfri kørsel. Dette er påbegyndt. For at nå i mål forudsætter det, at private bilister og vognmænd også indstiller sig på omstilling til fossilfri kørsel. Venstre støtter tanken om at færge og flytransport er CO2 neutral i 2040.

Bæredygtighed i byggeri og fødevare samt turisme:

I Venstre har vi i klima og bæredygtighedsudvalget arbejdet for “bæredygtig bundlinje Bornholm”. At gøre BBB til en god forretning er det første af i alt 8 bornholmermål i Bright Green Island visionen.

Hvis vi vil gøre os attraktive og tiltrække kvalificeret arbejdskraft, skal vi kunne fremvise at vi på Bornholm også har tænkt på en god fremtid for børnene. Således fremtidssikrer vi de bornholmske virksomheder. Om 15 år findes din virksomhed kun, hvis du allerede i dag sætter retning mod bæredygtig bundlinje med både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

For at nå de politiske mål med økologi og lokale fødevarer i de kommunale køkkener ønsker Venstre at give køkkenlederne/økonomaer fri til at indkøbe fødevarerne i så stor udstrækning, som de finder formåls tjenligt.

Venstre ønsker en udbudspolitik hvor bæredygtighed vægter i fremtidige udbud for nybygninger og renoveringer i BRK og endvidere være åbne for flere forsøg med genanvendelse af byggematerialer i stil med GATE 21 projektet : BYG 360. I Venstre vil vi vægte, at man indskriver gennemprøvede bæredygtige materialer i udbud.

Vi forventer, at færgen når sit mål om at blive 100% fossilfri i 2030 og vi vil tilskynde, at de kommer i mål med dette som er afgørende for, at vi fortsat kan brande Bornholm som grøn bæredygtig ø.

For Venstre er det vigtigt at bevare den bornholmske natur i balance, så vi ikke oplever “tivolisering” af naturen.

Bæredygtighed er vejen frem for vores erhvervsliv og for Bornholms branding.

Idræt og sundhed:

Det er af afgørende betydning for bornholmerne, at vi har ordentlige idrætsfaciliteter. Vi som bornholmere skal have mulighed for et tilstrækkeligt aktivt idræts- og foreningsliv. Det styrker sammenholdet og giver fysisk og mental sundhed.

I Venstre støtter vi, at de der har evnen også har forpligtigelsen. Det giver vores samfund sammenhængskraft. Det frivillige arbejde i foreningslivet er en af de vigtigste grundsten i det danske samfund, der igen er et spejlbillede af Venstre og Venstres politik. Derfor prioriterer vi det meget højt.

Venstre støtter fripasordningen og ønsker en fortsættelse af denne ordning.

Venstre er af den opfattelse, at BRK skal understøtte det frivillige og folkeoplysende arbejde i lokalsamfundet. Det gøres bedst ved at tage de frivillige med på råd. Vi skal facilitere foreningerne bredt over hele øen. Det er af stor betydning for bornholmernes trivsel, udvikling, sociale engagement og ansvarsfølelse.

Udviklingen af og investeringen i idrætten og dennes faciliteter på øen skal foregå sammen med Bornholms Idrætsråd og Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt DGI Bornholm og DBU Bornholm. Venstre ønsker at tage medansvar for idrætspolitikken.

Grundvand:

Bornholm har en fantastisk undergrund og der befinder sig noget rigtig godt drikkevand. Vi drejer blot på vandhanen, og så har vi dejligt, frisk drikkevand i glasset, men det er ingen selvfølge. Venstre vil forsat passe godt drikkevandet i undergrunden. Vand fra hanen er også velfærd. Der findes omkring 80 boringer og 40 kildepladser/ indvindingssteder. Der udpumpes omkring 3,5 millioner m3, det er halvdelen af, hvad der blev udpumpet for 30 år siden, det er vigtigt vi fortsat sparer på vandet. Venstre støtter Bornholms Forsyning, Rønne Vand og Varme og de Private Vandværker.

Psykiatri og handicap:

Det er vores ønske, at selv om du er fysisk eller psykisk udfordret, så skal det være muligt at leve et godt liv.
Vi skal tænke ind i samfundet at fjerne de forhindringer handicappede møder i hverdagen. Det vil sige adgang til borgerservice og i forhold til offentlig transport og rejser. Det skal ikke være unødigt besværligt at rejse med et handicap inklusiv under rejse med færgen til og fra Bornholm. Det skal afspejle sig i adgangsforholdene til offentlige bygninger med informationer på offentlige steder. Samtidig vil nytænkning i boligformer også være relevante.

Vi skal se på jobmuligheder i BRK for personer der har psykiske og fysiske udfordringer. Der skal være muligt for alle at kunne få en relation til arbejdsmarkedet. Vi skal kunne rumme forskellighederne på vores arbejdspladser og ikke kun i beskæftigelses projekter. Venstre vil at man optages på arbejdspladsen og indgår i et almindeligt arbejdsliv og derved oplever glæden ved at være en del af det “almindelige” samfund.
Venstre vil styrke den psykiatriske indsats og arbejde for endnu bedre integration med blandt andet Bornholms Regionskommune for borgere med forskellige behandlingsbehov. Det psykiatriske tilbud kan styrkes og ikke mindst på ungeområdet.

Familie og børn:

Venstre ønsker, at sikre det gode familie - og børneliv.
Vi oplever en tilgang af børnefamilier på hele Bornholm og det er glædeligt. Der skal naturligvis være fleksible og tilstrækkeligt med dagpasnings pladser over hele Bornholm. Vi vil arbejde på en fleksibilitet på dagpasnings området der sikrer familiernes behov og for Venstre er længere åbningstid i daginstitutionerne og færre lukkedage et must.

Venstre 
arbejder for at nærhed, faglighed, trivsel og tryghed skal præge de tilbud som familien møder i forbindelse med skole og børneinstitutioner på Bornholm. I Venstre ønsker vi hele skoler 0-9 klasse det vil sige inkl. overbygning i lokalområdet i de større byer Aakirkeby, Nexø, Rønne, Allinge, Hasle, Allinge og gerne i Klemensker. Og så skal der være en tryg overgang fra institution til fritidslivet for vores børn. Kildebakkeskolens samarbejde med Østerlars skytteforening og DGI er et eksempel på vellykket brobygning mellem skole og foreningslivet. Der skal bygges bro, så vi sikrer børnene et aktiv og spændende børneliv på Bornholm. Vi ved at nogle skoler har fokus på dette element af muligheder i undervisningen og ser det gerne udbredt. Vi ønsker at sikre en god infrastruktur således at børnene kan komme sikkert rundt på øen, til og fra skole og hjem.

Venstre Bornholm i Region Hovedstaden:

Venstre vil fortsætte sit arbejde for et stærkt sundheds- og behandlingstilbud her på Bornholm og en garanteret, hurtig og direkte tilknytning til Rigshospitalet og andre specialiserede hospitaler, når der er brug for, at vi bornholmere skal behandles udenøs. 

Det betyder for det første, at Venstre fortsat vil styrke det nære sundhedsvæsen med et stærkt og velfungerende Bornholms Hospital samt et stadigt tættere samarbejde mellem netop vores lokale hospital, de praktiserende læger, speciallægerne og kommunen. Det gælder uanset om det er en opfølgende konsultation, hjælp til genoptræningen efter en operation, samarbejde om et længerevarende psykiatrisk behandlingsbehov eller, hvad behovet nu er.

Styrkelsen af det nære sundhedsvæsen betyder også, at Venstre fortsat vil udvikle behandlingstilbud i både vores egne hjem og på plejecentrene, når bornholmerne foretrækker det. Her har Venstre også været med til blandt andet at sikre nye digitale løsninger, så vi bornholmere ikke skal rejse over til kontrol og undersøgelse mere end nødvendigt, samt til at skabe bedre muligheder for flere konsultationer i egne hjem. Det vil vi fortsat arbejde for at styrke.

Det er afgørende er, at vi har ressourcerne til det. Det handler både om økonomi og mennesker med de rigtige kompetencer. Venstre vil derfor stadig arbejde benhårdt for at tiltrække flere midler til blandt andet Bornholms Hospital samt for at styrke rekruttering og fastholde sundhedsfagligt personale i hele sundhedsvæsenet. Sundhedspersonalet er helt afgørende. Det handler blandt andet om nye muligheder for ansættelser og tilknytning, samarbejde mellem parterne i hele sundhedsvæsenet samt etablering af et eller flere sundhedshuse. Det støtter Venstre både kommunalt og regionalt, og her skal vi forhindre kassetænkning. Det handler om at fokusere på sammenhæng og de behov, bornholmerne har i dag og i årene, der kommer.

Sommetider er der behov for behandling udenøs. Venstre har altid været garant for at prioritere en stabil og effektiv transport mellem Bornholm og de udenøs behandlingstilbud samt for en direkte tilknytning til Rigshospitalet. Det står vi fortsat for at sikre. Netop når behandling sker udenøs, vil vi fortsat arbejde for bedre ledsageordninger og muligheder for overnatning på patienthospitaler, så bornholmerne nemmere kan ledsage deres pårørende i ofte vanskelige situationer. Det arbejde har Venstre også allerede været med til at sætte i gang.

Her på Bornholm, og i resten af Region Hovedstaden, står Venstre fortsat for at have patienten i centrum. Derfor har vi igennem de seneste årtier arbejdet på at forbedre patienternes rettigheder, hvilket har resulteret i markant kortere ventetider i det danske sundhedsvæsen. Det omfatter blandt andet udrednings- og behandlingsgarantier, som sikrer patienterne hurtig behandling. Korte ventetider til behandling af høj kvalitet står derfor helt centralt i Venstres sundhedspolitik.

Besøg: www.venstrebornholm.dk