Venstre er med i budget 2018!

4. september 2017

Det er med stor tilfredshed, at vi kan fortælle at Venstre er med i budget 2018, idet vi samlet set er godt tilfredse med budgetforliget.

Venstre har i forbindelse med budget 2018 fremlagt et sammenhængende budget med vægt på børne- og ældreområdet for at bringe balance på områderne.

Venstre prioriterer børnefamilier, unge og erhvervet

Venstre er med i årets kommunale budgetforlig, og viceborgmester Søren Schow er meget tilfreds med de opnåede resultater. 

Millioner til børn og ældre 

Børneområdet og ældreområdet tilføres med det nye budgetforlig mange millioner kroner årligt. Således får ældreområdet omkring 11 mio. kr. ekstra for at sikre et højt serviceniveau, mens børneområdet tilføres mere end 16 mio. kr. fra 2018 alene på to ekstra områder. 

  • Det er helt afgørende for Venstre, at vi får prioriteret disse to vigtige sociale områder, siger viceborgmester Søren Schow og tilføjer: Det er helt afgørende, at der ligger de nødvendige midler, så vi for eksempel kan sikre ordentlige skoleforhold og en god ældreomsorg.

Venstre hæfter sig derudover ved, at der afsættes nye midler til at prioritere de allersvageste børn. Således kommer der ekstra pædagogiske ressourcer og flere pladser på heldagsskolen.

  • I budgetprocessen har Venstre også lagt vægt på, at vi sikrer bedre forhold for de allersvageste medborgere, så vi er meget glade for, at man også her har lyttet til os, siger Søren Schow og tilføjer, at dette er en meromkostning på 2,1 mio. kr. årligt.
Mere borgernær udvikling sikres nu

Venstre har som altid lagt vægt på at styrke den lokale indflydelse og områdeudviklingen på Bornholm. 

  • Vi er glade for, at budgetforligskredsen er enig med os i, at der skal afsættes områdeudviklingsmidler i Aakirkeby og Nexø, bemærker Søren Schow.

I budgetforliget er der således prioriteret midler til at sætte det foreslåede projekt i gang i Aakirkeby, og der er afsat midler til at igangsætte en områdeudviklingsproces i Nexø tilsvarende den, der blev i gangsat i Rønne sidste år.

Venstre er også godt tilfreds med, at der afsættes midler til en ekstra kommunikationsindsats. 

  • Det er vigtigt for både medarbejdere, borgere og erhvervslivet, at kommunikationen fra Regionskommunen bliver bedre, siger Søren Schow. 
Erhvervet får styrket sagsbehandling og lavere takster

Et af Venstres store ønsker har været, at styrke byggesagsbehandlingen med opnormering af området. 

  • Vi er nødt til at tilføre området ekstra ressourcer for at imødekomme den øgede efterspørgsel fra private og erhvervsliv. Vi er meget glade for, at alle har lyttet til dette Venstre forslag, således der kan ydes en endnu bedre service overfor de bornholmske håndværkere. Samtidig er det lykkes os at få rullet halvdelen af den takststigning tilbage, som man mod vores ønskes indførte sidste år. Det er helt afgørende for os, at vi holder takster og afgifter i ro her på Bornholm. Det er godt for vores erhvervs og dermed den lokale beskæftigelse.
Anlægsinvesteringer til havne, LED belysning og cyklisterne

Igen i år sikres der ekstra midler til de bornholmske havne. Vi havde gerne set af beløbet var lidt højere, siger Søren Schow. Vi er dog glade for, at der nu er afsat 1,5 mio. kr. ekstra til blandt andet vedligeholdelse om de bornholmske havne

  • Venstre er også glade for anlægsmidler til miljørigtig LED-belysning, hvor der afsættes 15 mio. kr.
  • Det er et meget spændende projekt, som både er rigtigt for kommunens økonomi og vores miljø. Vi har tidligere peget på det, og selvfølgelig bakker vi det op, siger Søren Schow.

Der er også kommet ekstra midler til cykelstier på den måde, at der nu kan laves bedre belægninger.

  • Vi skal sikre gode forhold for både de bornholmske cyklister og så alle de turister og andre gæster, der vælger at tilbringe dagene på øen på to hjul, siger Søren Schow og tilføjer: Vi er derfor glade for, at man også på dette område har lyttet til Venstres forslag om at lægge mere cyklistvenlig belægning på cykelstierne i forbindelse med den løbende vedligeholdelse.

Samlet set er Venstre godt tilfredse med budgetforliget.